Uvodna stran

Naloge

Projekti

Organizacija

Projektna
skupina

Poročilo z ESPERANTO seminarja

BEYOND THE TEXT BOOK

Innovative policies and experiences in the European School,

V Milanu, november, 5. 1999

 

Seminar sta s pozdravi začela Roberto Gulli - Vice President for Educational Publishing of AIE (Italiansko združenje publicistov) in Alberto Pieri - Fast (Federation of the scientific and technological associations)

Nato je Francesco De Sanctis - Director of Education in Milano predstavil politiko razvoja didatktičnih tehnologij, strategije evropske komisije in nekaterih evropskih vlad na tem področju.

Sledile so predstavitve držav udeležencev in sicer:

1. André Richier - European Commission - General Direction: je predstavil temo The Minerva project – odločitve evropske komisije glede multimedijalnosti. Pregledno je podal dosedanje dosežke pri ODL in akcijski načrt o učenju v informacijski družbi. Posebej se je dotaknil ODL v Sokrates-u, vključevanje novih metod, da bi izboljšali fleksibilnost učenja v smislu prostora, časa, izbire vsebin ali gradiv za učenje in seveda izboljšanje dostopnosti do gradiv iz daljave. Predstavil je prioritete, kot so izmenjava izkušenj, oblikovanje stabilnih networkov, izboljšanje konvencionalnih oblik izobraževanja, evropsaka dimenzija ODL – evropski projekti (partnership). Poleg tega je predstavil iniciative evropskega Schoolneta. Poudaril je pomen in-service izobraževanja učiteljev ter izpostavil pomen izobraževanja vodstev šol in ne le učiteljev. V grobem je predstavil okvire dela Sokrates-a in njegove dosedanje izkušnje. Minerva pa je nekakšna podpora uporabe IT, multimedije v izobraževalne nemene.

2. Sigmund Lieberg - Director of the National Centre for Educational Research (Norveška): je poimenoval svojo predstavitev z naslovom "Swimming in deep waters." V njej je predvsem poudaril pomen strategij za razvoj in implementacijo kritične mase digitalnih učnih virov za potrebe izobraževalnega sistema v Skandinaviji s poudarkom na Norveški. Ugotavljal je, da se je mobilna telefonija močno razširila, poleg nje pa je po statistiki računalnik veliko v uporabi za igrice (50%). Učitelji uporabljajo PC in interenet največ za pripravo na pouk (7,9%), na splošno doma pa le 2,5%. Šole ugotavljajo, da so učenci dobro usposobljeni v uporabi IT, šole pa ne toliko. Poraja se strah, da šola ne bo več potrebna, saj se bodo učili od doma... Predstavil je nacionalno strategijo integriranja uporabe IT v izobraževalni proces, uvajanje nove pedagogike v šolah (glede uporabe IT), re-definiranje vloge učenca in učitelja in reorganiziranje učnih procesov. Na nacionalnim nivoju pospešujejo projekte za raziskovanje novih standardov pri uporabi digitalnih učnih virov. Težijo za interaktivnostjo in individualizacijo pouka. Izpostavili pa so problem, kako biti kos ogromnim količinam informacij. Na koncu je predstavil poskuse modelov projektov (Molekult – skupine učencev igrajo drug proti drugemu na internetu istočasno)

3.Isabel Oliveira - Ministry of Education (Portugalska): je spregovorila o vplivu nove tehnologije na portugalski izobraževalni sistem. Najpomembnejši del so različni projekti v šolah, izobraževanje učiteljev (teacher training), razvoj elektronskih oblik gradiv in njihovo publiciranje. Najprej ugotavljajo potrebe, vire in želje nato oblikujejo šolske projekte (431 projektov vključuje 750 šol). Predstavila je tudi opremljenost šol v državi. Povečini so PCji v knjižnicah, posebnih laboratorijih (računalnica), le malo jih imajo v posameznih razredih. Uvedli so poseben fond, da bi izboljšali stanje. Izpostavila pa je tudi problem metodologije uporabe IT v razredu. Vsekakor pa ima IT zelo velik vpliv na izobraževanje. Nastajajo nova gradiva, novi odnosi...

4. Viljenka Šavli – Slovenija. Predstavila sem: Strategije študija na daljavo v Sloveniji

5. Wim Veen - IVLOS Institute of Education – Utrecht University (Nizozemska): Politika Nizozemske in uvajanje novih tehnologij skozi preteklost in danes.

6. Mario Fierli - Ministry of Education Section of Didactical Technologies (Italija): Predstavil je The didactical technologies and the services for training in the Italian school system. V glavnem je ugotavljal, da se trudijo na veliko opremljati šole, da pa učitelji te tehnologije še ne obvladajo, in da je to še vedno le utopija.

Po teh predstavitvah je bila razprava in veselilo me je, da je bilo med

razpravljalci kar nekaj takih, ki so se zanimali za naše izkušnje na področju SND

in pohvalili naše razvojne težnje.

V popoldanskem delu so se predstavili publicisti elektronskih gradiv na temo New business models for the educational publishing.

 

1. Norman Harris - Managing Director for Europe, Middle East & Africa, DynEd International (UK): Multimedia and the Internet – Predstavil je njihove izkušnje in izpostavil probleme in drugačnosti pri objavi elektronskih gradiv v primerjavi s knjižnimi oblikami edicij. Ocenil je tudi uporabnost le teh pri učenju jezika. Bilo je kar poučno za publiciste.

2.Frank Müller - General Manager for Bildung on Line (Nemčija): Bildung Online – Priprava gradiv on-line s publiciranjem izobraževalnih vsebin. Njihova ciljna skupina so učitelji, učenci šole. Spletna stran je brezplačna, vsa gradiva pa so dostopna na poseben način (telefonska kartica kot plačilo pristojbin) Želijo si, da bi se več publicistov združilo, da bi bilo plačevanje storitev za kupce enostavnejše. Ukvarjajo se s problemom razvoja strategije od produkta, kupcev, marketinga do tehnologije.

3. Peters Stibbons - Managing Director for Anglia Campus (UK): je predstavil, kako so ustvarili Anglia Campus - an online usluge za šole v UK. Povedal je, da na spletu objavljajo uporaben software, multimedijsko gradivo, učni načrt za šole in doma za vse predmete ter letno objavijo gradivo na CD-ROMu. Razvijajo interaktivne učne tehnike. On-line imajo elektronske knjige. Zavedajo se pomena vse življenjskega učenja. Povezala sem se z njim in tako dobila dostop do njihove strani (dali so naši šoli password in želijo, da se morda, v Slovenji predstavi njihovo stran, poslali so mi tudi CD-ROM)

 

4.Yannick Dehee - Nathan (Francija): Izkušnje v partnerstvu pri pripravi in oblikovanju spletnih strani za šole. Učitelji tu lahko dobijo on-line usluge in izmenjajo izkušnje. Njihov glavni namen je zbirati gradiva za delo v razredu, izobraževalne novice in vodenje razredov in šol. Tako objavljajo 'lesson plans' priprave na pouk, razne uporabne aktivnosti vezane na pouk (kvize, vaje...) Ukvarjajo se z problemom, kako prilagoditi obstoječa gradiva za uporabo v razredu. Razvijajo bazo podatkov gradiv za učitelje na nacionalni in internacionalni ravni. Poleg tega pa dajejo poudarek tudi neposrednim stikom učiteljev v chat-u. Seveda, želijo prisluhniti potrebam učiteljev in jih povezati. Pri tem se zavedajo, da imajo lahko kritični publicisti močan vpliv na učitelje. Na koncu je povedal, da je trenutno le 15% šol on-line 40% pa jih planira to v letu 2000.

V tretjem delu seminarja so nekatere šole predstavile svoje izkušnje: New models and the use of didactical materials. The experiences of schools

  1. Alastaire Wells - Head of IT - The Netherhall School (UK): Vpliv in razvoj uporabe IT v – v preteklosti, danes in jutri
  2. Predstavitev je bila zelo zanimiva, saj ima ta šola bogate izkušnje in je resnično razvila uporabo IT v konkretnih primerih za pripravo na pouk, pri pouku in za pripravo gradiv za objavo. Učenci so vključeni v različne projekte. Njihov namen je do kraja izkoristiti možnosti, ki jim jih nudi tehnologija in ne na vrat na nos menjati računalnike. Povedal je, da so sprva dogradili politiko šole na tem področju in šele nato razvijali možnosti on-line learninga. Trudijo se prikazati učinkovito rabo IT v preteklosti in nove poskuse v sedanjosti. Spogledujejo se z objavo različnih multimedijskih gradiv, ki jih izdelajo učitelji. Povezali so se z različnimi organizacijami, ki jim omogočajo razvoj SNDja. So tudi ENIS šola in smo (ob kavi) razmišljali o morebitnem sodelovanju med nami, Portugalsko in njimi.

  3. Lise S. Christiansen / Knud Madsen – učitelja praktika iz Loegstoer School (Danska): 1a razred na računalniku.
  4. Predstavila sta, kako je učiteljica skupaj z učenci oblikovala predstavitve o temah, ki so jih obdelovali. Učenci so iskali vse o živalih v enciklopediji in to le na dveh računalnikih. Različni dnevi so predstavljale različne živali. Učenci niso znali brati, so pa zato poslušali, ker to enciklopedija omogoča. Učenci so nato pripravili svoje gradivo in ga s pomočjo računalnikarja računalniško obdelali. Delo se je dotaknilo večine predmetov od likovne vzgoje do glasbe. Bila je zanimiva predstavitev.

  5.  
  6. Rita Reina - učiteljica ITC Tosi School (Italija): učenje s pomočjo multimedije. Ta predstavitev je prikazala specifične možnosti uporabe poglabljanja znanja in samoučenja v šoli, ki omogoča dostop učencev do računalnika s povsem kontrolirano obliko (kartica). Delo teče v knjižnjici, v razredu in v posebnih računalnicah. Učenci se odločajo, da poglabljajo svoje znanje z uporabo interneta ali multimedije, vadijo ali se testirajo. Šola je tehnično dobro opremljena in omogoča tiho in aktivno delo učencev. Zanimivo, da je odprta cel dan in da učenci lahko tudi med rednim poukom planirajo delo z multimedijo (suplence, ponavljanje snovi...). delo je namenjeno tistim, ki snov poglabljajo, utrjujejo ali pa rabijo dodatno pomoč.

 

Predstavitve so bile zanimive in morda specifične za posamezne sredine.

Zapisala Viljenka Šavli, OŠ Solkan, 15. November 1999